…cal haver obtingut o superat algun dels requisits següents:

 • Títol de Batxillerat LOGSE o LOE
 • Qualsevol títol de Tècnic superior de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.
 • Títol de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat (o equivalent)
 • Certificat de superació de la Prova d’accés als cicles formatius de grau superior en el que hi consti específicament el cicle formatiu al qual es vol accedir.
 • Certificat de superació de la Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
 • Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.
 • Amb 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà, fent la prova d’accés a CFGS per un cicle de la mateixa família.
 • Curs d’orientació universitària (COU) – Pla d’estudis de 1970. Cal aportar fotocòpia PAU o bé títol de BUP i certificat oficial en el que hi consti que es va superar el COU.
 • Curs preuniversitari (PREU) – Pla d’estudis de 1953 o 1957. Cal aportar títol de Batxillerat superior i certificat acadèmic en el que hi consti que es va superar el PREU.
 • Títol de mestratge industrial.
 • Graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Títol de mestratge industrial (anterior a 1975)
 • Títol de peritatge mercantil (anterior a 1975)

Si les teves inquietuds són unes altres, en aquest enllaç podràs consultar l’oferta global de Cicles Formatius de Grau Superior que s’imparteixen a Catalunya.

Exempcions

Exempció de la part comuna

La poden sol·licitar les persones que han superat:

 • La Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior de formació professional
 • Les proves d’accés de caràcter general a cicles de grau superior d’ensenyaments esportius
 • La part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny

Exempció de la matèria específica Química

La poden sol·licitar les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica en operacions d’ennobliment tèxtil.

Exempció de llengua catalana

La poden sol·licitar les persones que acrediten menys de dos anys de residència a Catalunya fins al dia de la prova i no han estudiat català en la seva escolaritat.

Exempció de la part específica

La poden sol·licitar:

 • Les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica de la mateixa opció que el cicle formatiu de grau superior a què es vol accedir.
 • Les persones que tenen experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial), reconeguda oficialment:
 • d’1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera o de segona
 • o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior
 • o experiència laboral en diverses categories professionals, equivalent a les dues anteriors
 • Les persones que acrediten, com a mínim, una unitat de competència, o han validat per experiència laboral unitats formatives, crèdits o mòduls, associades a unitats de competència, del cicle formatiu de grau superior que es vol cursar.
 • La poden demanar les persones que compleixen simultàniament els requisits per quedar exemptes de la part comuna i de la part específica
 • També la poden demanar les persones que hagin superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys, o hagin accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys.