CFGS Transport i Logística

Organitzar, gestionar, i controlar operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional.

Professors destacats:

Eduard Duran
Capità de la Marina Mercant. Màster en Sistemes Integrats de Gestió
Jordi Ballester
Perfeccionament de Formadors. Capacitació Càrrega Aèria. Gestió Professional de la Logística
Luis García
Executive MBA. Màster en Comerç Electrònic. Diplomes de postgrau en Direcció d'empreses i E-business

Per què Transport i Logística?

El sector de la logística i el transport és vital per a l’economia productiva del nostre país. Amb un increment sostingut i amb unes perspectives de millora notables al llarg dels propers anys, aquest àmbit de la nostra economia requereix tècnics especialistes amb coneixements i capacitats per a poder desenvolupar de manera eficient, les tasques i estratègies específiques vinculades a aquest sector econòmic emergent.

Descarrega i presenta el full de preinscripció abans del 31 de maig

Full de Preinscripció CFGS

Documentació per a la preinscripció:

 1. Fotocòpia DNI
 2. Fotocòpia targeta sanitària
 3. Resguard títol dels últims estudis finalitzats (Batxillerat ó equivalent Prova d’accés a CFGS…)

Cicle Formatiu amb opció de Formació DUAL

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.
  • Les primeres 100 hores són pràctiques ordinàries (FCT) pròpies de tot Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • A partir del mes de Juny/Juliol, inici de l’estada de l’alumnat a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

2n Curs

 • El llarg de tot el segon curs l’alumne/a es forma de manera mixta tant al centre educatiu com a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Transport i Logística aprendràs a organitzar, gestionar, i controlar operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional. També a planificar i gestionar activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i sobre els principis de qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient que demanda la Unió Europea.

Pots aconseguir...

Competències específiques

 • Aplicar la normativa nacional i internacional vigent en la gestió de les empreses de transport de mercaderies i viatgers.
 • Realitzar les gestions necessàries per la constitució i l’impuls d’una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers ajustant-se a les característiques i obligacions derivades de la forma jurídica seleccionada.
 • Obtenir els recursos financers necessaris realitzant les gestions de concessió de crèdits, préstec, avals i subvencions disponibles per la seva aplicació en el desenvolupament de l’activitat.
 • Organitzar els departaments d’una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers determinant els recursos humans i materials necessaris.
 • Realitzar la planificació de rutes de llarga distància i la confecció de rutes de repartiment seleccionant la millor combinació possible de temps, recorreguts i mitjans de transport.
 • Fer el seguiment de flotes de vehicles i mercaderies de forma que es garanteixi el trànsit per diferents països i la integritat i de les mercaderies i viatgers.
 • Garantir el trànsit o el transport internacional de les mercaderies i/o viatgers entre diferents països i models de transport, i controlar els documents que s’exigeixen en cada cas.
 • Organitzar el departament de comercialització d’una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers.
 • Elaborar el pla de vendes realitzant la distribució de recursos humans i material per complir amb els objectius i processos establerts per la direcció de l’empresa.
 • Obtenir, organitzar i gestionar informació rellevant del mercat de serveis de transport i logística aplicant les tècniques d’investigació comercial de prospecció de mercats.
 • Promocionar i difondre els serveis de transport i logístics aplicant tècniques i estratègies de màrqueting i de gestió de relacions amb clients per garantir els objectius de comercialització dissenyats per la direcció de l’empresa.
 • Realitzar els procés de venda del servei de transport i de logística i elaborar la documentació tècnica derivada de la venda, organitzant la cartera de clients, en anglès si és el cas, aplicant tècniques de negociació i venda proactiva i elaborant pressupostos adaptats a les necessitats dels clients.
 • Gestionar les relacions amb clients, en anglès si és el cas, realitzant els seguiment de les operacions per satisfer les seves demandes, incidències, i reclamacions, de forma adequada, assegurant el nivell de servei prestat.
 • Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles.
 • Realitzar i controlar l’aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i distribució, assegurant la quantitat, la qualitat, el lloc i els terminis de lliurament.
 • Controlar la gestió administrativa d’operacions d’importació i exportació, i d’introducció i expedició de mercaderies.
 • Adaptar-se a noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resoldre situacions, problemes i contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis
 • Realitzar la gestió bàsica per la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com cap de trànsit; cap d’operacions; gerent d’empreses de transport; inspector de transport; gestor de transport; cap de circulació; agent de transport; agent de càrrega; o bé comercial de serveis de transport, transitari, consignatari de vaixells, operador logístic, o tècnic del transport.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Transport i Logística

 • cap de trànsit d’empreses de transport de viatgers per carretera
 • cap d’operacions
 • gerent de l’empresa de transport
 • inspector o inspectora de transport de viatgers per carretera
 • cap d’estació d’autobusos
 • gestor o gestora de transport per carretera
 • comercial de serveis de transport per carretera
 • gerent d’empreses de transport per carretera
 • cap de circulació
 • agent de transports
 • agent de càrrega
 • comercial de serveis de transport
 • operador o operadora de transport porta a porta
 • transitari o transitària
 • consignatari o consignatària de vaixells
 • operador logístic o operadora logística
 • cap de magatzem
 • tècnic o tècnica en logística del transport
 • coordinador o coordinadora logística
 • tècnic o tècnica en logística inversa
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Comerç Internacional

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent

Tutor/a: Marta Casassas (1r) i Eduard Duran (2n)

Asignatura Duració Professor/a
Mòd. 2 Gestió administrativa del comerç internacional 198 hores
UF1: Organismes i normes internacionals 33 hores Marta Casassas
UF2: Intercanvis intracomunitaris 33 hores Marta Casassas
UF3: Operacions amb països tercers 66 hores Marta Casassas
UF4: Gestió duanera 66 hores Marta Casassas
Mòd. 4 Gestió econòmica i financera de l'empresa 99 hores
UF1: Emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament 33 hores Míriam Castillo
UF2: Operativa de compravenda i tresoreria 33 hores Míriam Castillo
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresarial 33 hores Míriam Castillo
Mòd. 6 Logística d'emmagatzematge 99 hores
UF1: Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç internacional 33 hores Merche Fernández
UF 2: Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge 33 hores Merche Fernández
UF3: Gestió i supervisió d'estocs 33 hores Merche Fernández
Mòd. 9 Transport internacional de mercaderies 132 hores
UF1: Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril 66 hores Eduard Duran
UF2: Transport internacional marítim 66 hores Eduard Duran
Mòd. 11 Anglès 132 hores
UF1: Anglès tècnic 132 hores Marc Massana
Mòd. 12 Segona llengua estrangera 132 hores
UF1: Segona llengua estrangera: Francès 132 hores Carmen Caleya
UF1: Segona llengua estrangera: Xinès 132 hores Jün Chin
UF1: Segona llengua estrangera: Alemany 132 hores Mariona Martín
Mòd. 13 Formació i orientació laboral 99 hores
UF1: Incorporació al treball 66 hores Carmel Puighermanal
UF2: Prevenció de riscos laboral 33 hores Carmel Puighermanal
Asignatura Duració Professor/a
Mòd. 1: Comercialització del transport 99 hores
UF1: Promoció del servei de transport i la logística 33 hores Lluís García
UF2: Negociació de la venda del servei de transport i la logística 66 hores Lluís García
Mòd. 3: Gestió administrativa del transport i la logística 132 hores
UF1: Prestació del servei del transport per carretera 33 hores Merche Fernández
UF2: Gestió de recursos humans i material del transport per carretera 66 hores Merche Fernández
UF3: Contractes i assegurances del transport per carretera 33 hores Merche Fernández
Mòd. 5: Logística d'aprovisionament 99 hores

UF1: Planificació d'aprovisionament 33 hores Ferran Farras
UF2: Prospecció i negociació amb proveïdors 33 hores Ferran Farras
UF3: Compres i control 33 hores Ferran Farras
Mòd. 7: Organització del transport de mercaderies 99 hores

UF1: Organització del transport de mercaderies per carretera 99 hores Jordi Ballester
Mòd. 8: Organització del transport de viatgers 66 hores

UF1: Organització del transport de viatgers per carretera 66 hores Jordi Ballester
Mòd. 10: Organització d'altres serveis de transport 99 hores

UF1: Organització d'altres serveis de transport: aeri, marítim i ferrocarril 99 hores Eduard Duran
Mòd. 14: Projecte de transport i logística 66 hores

UF1: Projecte de transport i logística 66 hores Carmel Puighermanal
Mòd. 15: Formació en centres de treball 350 hores

UF1: FCT Pràctiques 350 hores Beatriz Ortega
Mòd. 16 CLL: Comunicació i atenció al client 99 hores

UF1: Processos de comunicació oral a l'empresa i atenció al client 49 hores Carmen Caleya
UF2: Processos de comunicació escrita a l'empresa i atenció al client 50 hores Carmen Caleya

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T