CFGS Màrqueting i Publicitat

Utilitzar la força de les polítiques comunicatives i de sensibilització, mitjançant aptituds com la creativitat i l’emprenedoria.

Professors destacats:

Imma García
Llicenciada en ADE. Màster en Direcció de Recursos Humans, Direcció Econòmic Financera i Comptabilitat Superior
Luis García
Executive MBA. Màster en Comerç Electrònic. Diplomes de postgrau en Direcció d'empreses i E-business
Justi Hidalgo
Diplomat en Turisme. Llicenciat en RR.PP. i Publicitat. Màster en Gestió i direcció de màrqueting i nous mercats.
Leonora Bueno
Llicenciada en Informàtica. Administradora de Plataforma Moodle
Pilar Gobierno
Llicenciada en Ciències de la Informació, Màster en Direcció de Màrqueting

Per què Màrqueting i Publicitat?

Aquests estudis de Màrqueting i Publicitat de nova creació donen resposta a la demanda creixent de tècnics especialistes en comunicació, disseny i aplicació d’estratègies de màrqueting, com també amb coneixements d’investigacions de mercat. Uns estudis que d’acord amb els nous temps, incorporen l’ús i l’aprenentatge de les noves tecnologies més demanades amb la finalitat de garantir al nostre alumnat, una formació de caràcter integral i per tant una capacitat d’afrontar les nombroses especificitats d’uns sectors tant diversos com alhora complementaris i canviants.

Ara també Màrqueting i Publicitat amb Promoció Turística

port6

L’experiència de més de 20 anys impartint estudis en Màrqueting, Publicitat i Turisme a Centre d’Estudis Prat, ens ha portat a impulsar una nova oferta educativa que té per finalitat sumar dues tipologies de coneixement que coincideixen en el món laboral com és el Màrqueting i la Publicitat en el sector turístic.

Per a fer-ho, el pròxim curs 2016-2017 iniciem el Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat amb Promoció Turística. Aquest nou cicle inclou, a més de les assignatures de Màrqueting i Publicitat, assignatures específiques que pots veure aquí.

Assignatures Específiques

Treball de camp en la investigació comercial

Procediments de recepció de visitants

Estructura del mercat turístic

Recursos turístics

Francès tècnic per a la promoció turística

Descarrega i presenta el full de preinscripció abans del 31 de maig

Full de Preinscripció CFGS

Documentació per a la preinscripció:

 1. Fotocòpia DNI
 2. Fotocòpia targeta sanitària
 3. Resguard títol dels últims estudis finalitzats (Batxillerat ó equivalent Prova d’accés a CFGS…)

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat aprendràs a utilitzar la força de les polítiques comunicatives i de sensibilització, mitjançant aptituds com la creativitat i l’emprenedoria. Els alumnes que vulguin duu a terme aquests estudis han de ser dinàmiques i amb esperit de millora i d’observació permanent. Els permetrà integrar-se professionalment en l’àmbit de la comunicació i els estudis de mercat.

Els alumnes assumiran com a essencial, tant el domini dels instruments digitals com la permanent necessitat de formació atenent als canvis continus que experimenten uns mitjans i uns models de negoci on les noves formes de comunicació social i empresarial, i la innovació tecnològica que es produeix al seu voltant són una constant.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Pots aconseguir...

Competències específiques

 • Planificar i obtenir recursos financers per a constituir i impulsar una empresa de caràcter comercial, tot procurant la seva rendibilitat econòmica i financera.
 • Assistir en l’elaboració i seguiment de polítiques i plans de màrqueting.
 • Planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital.
 • Obtenir i analitzar informació fiable dels mercats.
 • Planificar el treball de camp que requereix tota enquesta i formar els equips d’enquestadors.
 • Dissenyar polítiques de relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Gestionar serveis d’atenció i informació al client, i els serveis de reclamacions del client, el consumidor i el usuari.
 • Elaborar pla de mitjans publicitaris i realitzar el control d’execució i eficàcia.
 • Llançar i implantar productes i/o serveis en el mercat aplicant estratègies de màrqueting.
 • Elaborar materials de promoció i publicitat mitjançant l’ús de tècniques i aplicacions informàtiques, d’edició i disseny.
 • Comunicar-se amb anglès amb fluïdesa.

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball de tècnic als departaments de màrqueting, de gestió comercial, investigació de mercat, compravenda, marxandatge, comunicació, així com també en el sector de la publicitat.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat

Qui faci aquests estudis s’encarregarà, entre d’altres, de l’organització de la informació en la investigació comercial, de l’elaboració de la informació de base per establir les polítiques de màrqueting y control de l’acció publicitària.

L’àmbit professional i de treball està dins els departaments comercials i de màrqueting de qualsevol empresa, comerços associats, centres comercials, grans superfícies, agències comercials, empreses d’investigació de mercats. Els llocs de treball als que pot optar un alumne d’aquest Cicle són:

 • Assistent del cap de producte
 • Tècnic de màrqueting
 • Tècnic en publicitat
 • Tècnic en relacions públiques
 • Organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
 • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública
 • Inspector d’enquestadors
 • Codificador de dades per a investigacions de mercats
 • Gestió del màrqueting digital
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Màrqueting i Publicitat

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora

Pla Docent

Asignatura Duració Professor/a
Mòd. 1: Atenció al client, consumidor i usuari 132 hores

UF1: Organització de l’atenció al client 66 hores Lluís García
UF2: Gestió i manteniment de dades de clients 33 hores Lluís García
UF3: Gestió de processos de serveis al consumidor 33 hores Lluís García
Mòd.3: Gestió econòmica i financera de l’empresa 132 hores

UF1: Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament 44 hores Albert Alvarez
UF2: Operativa de compravenda i tresoreria 44 hores Albert Alvarez
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresarial 44 hores Albert Alvarez
Mòd. 4: Investigació comercial 132 hores

UF1: Planificació de a investigació comercial 33 hores Eduard Anglès
UF2: Fase exploratòria de la investigació comercial 33 hores Eduard Anglès
UF3: Fase concloent de la investigació comercial 33 hores Eduard Anglès
UF4: Tractament, anàlisi i conclusions 33 hores Eduard Anglès
Mòd. 7: Màrqueting digital 132 hores

UF1: Eines de màrqueting digital 88 hores Leonora Bueno
UF2: Pla de Màrqueting digital 44 hores Leonora Bueno
Mòd.9: Polítiques de màrqueting 165 hores

UF1: Organització comercial 33 hores Ferran Farras
UF2: Màrqueting estratègic 66 hores Ferran Farras
UF3: Màrqueting operacional 33 hores Ferran Farras
UF4: Pla de màrqueting 33 hores Ferran Farras
Mòd.11: Anglès 132 hores

UF1: Anglès tècnic 132 hores M.Martin/Laia Garcia
Mòd.12: Formació i orientació laboral 99 hores

UF1: Incorporació al treball 66 hores Pilar Gobierno
UF2: Prevenció de riscoa laborals 33 hores Pilar Gobierno
Asignatura Duració Professor/a
Mòd. 2: Disseny i elaboració de material de comunicació 132 hores

UF1: Planificació i organització del pla de comunicació 42 hores Pilar Gobierno
UF2: Elaboració de material de comunicació 90 hores Pilar Gobierno
Mòd.5: Treball de camp en la investigació comercial 66 hores
UF1: Selecció, formació i motivació de treball de camp 45 hores E. Anglès
UF2: Organització i control del personal de treball de camp 21 hores E. Anglès
Mòd. 6: Llançament de productes i serveis 165 hores
UF1:Planificació del llançament 66 hores Justi Hidalgo
UF2: Accions de llançament i control 99 hores
Justi Hidalgo
Mòd. 8: Mitjans i suports de comunicació 99 hores
UF1:Elaboració del pla de mitjans 66 hores Justi Hidalgo
UF2: Control de l’execució del pla de mitjans 33 hores Arantxa Martínez
Mòd. 10: Relacions Públiques i organització d’esdeveniments de Màrqueting 165 hores
UF1:Relacions públiques i protocol empresarial 66 hores
Sònia Menéndez
UF2: Organització d’esdeveniments de màrqueting 99 hores Sònia Menéndez
Mòd.13: Projecte de màrqueting i publicitat  99 hores
UF1: Projecte de màrqueting i publicitat 99 hores
I. Garcia / M. Casassas
Mòd.14: Formació en centres de treball  350 hores
UF1: Pràctiques 350 hores M. Colomer
Asignatura Duració Professor/a
Mòd. 1: Atenció al client, consumidor i usuari 99 hores

UF1: Organització de l’atenció al client 33 hores Míriam Castillo
UF2: Gestió i manteniment de dades de clients 33 hores Míriam Castillo
UF3: Gestió de processos de serveis al consumidor 33 hores Míriam Castillo
Mòd.3: Gestió econòmica i financera de l’empresa 105 hores

UF1: Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament 39 hores Imma García
UF2: Operativa de compravenda i tresoreria 33 hores Imma García
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresarial 33 hores Imma García
Mòd. 4: Investigació comercial 88 hores

UF1: Planificació de a investigació comercial 22 hores Imma García
UF2: Fase exploratòria de la investigació comercial 22 hores Imma García
UF3: Fase concloent de la investigació comercial 22 hores Imma García
UF4: Tractament, anàlisi i conclusions 22 hores Imma García
Mòd. 7: Màrqueting digital 109 hores

UF1: Eines de màrqueting digital 76 hores Leonora Bueno
UF2: Pla de Màrqueting digital 33 hores Leonora Bueno
Mòd.9: Polítiques de màrqueting 105 hores

UF1: Organització comercial 22 hores Justi Hidalgo
UF2: Màrqueting estratègic 28 hores Justi Hidalgo
UF3: Màrqueting operacional 33 hores Justi Hidalgo
UF4: Pla de màrqueting 22 hores Justi Hidalgo
Mòd.11: Anglès 132 hores

UF1: Anglès tècnic 132 hores M.Martin/Laia Garcia
Mòd.12: Formació i orientació laboral 99 hores

UF1: Incorporació al treball 66 hores Carme Gómez
UF2: Prevenció de riscos laborals 33 hores Carme Gómez
Mòd.18: Segona llengua estrangera per la promoció turística 99 hores
UF1: Segona llengua estrangera 99 hores Carmen Caleya
Asignatura Duració Professor/a
Mòd. 2: Disseny i elaboració de material de comunicació 99 hores

UF1: Planificació i organització del pla de comunicació 33 hores
UF2: Elaboració de material de comunicació 66 hores
Mòd.5: Treball de camp en la investigació comercial 66 hores
UF1: Selecció, formació i motivació de treball de camp 45 hores
UF2: Organització i control del personal de treball de camp 21 hores
Mòd. 6: Llançament de productes i serveis 132 hores
UF1:Planificació del llançament 66 hores
UF2: Accions de llançament i control 66 hores
Mòd. 8: Mitjans i suports de comunicació 55 hores
UF1:Elaboració del pla de mitjans 33 hores
UF2: Control de l’execució del pla de mitjans 22 hores
Mòd. 10: Relacions Públiques i organització d’esdeveniments de Màrqueting 132 hores
UF1:Relacions públiques i protocol empresarial 66 hores
UF2: Organització d’esdeveniments de màrqueting 66 hores
Mòd.13: Projecte de màrqueting i publicitat  66 hores
UF1: Projecte de màrqueting i publicitat 66 hores
Mòd.14: Formació en centres de treball  350 hores
UF1: Pràctiques 350 hores
Mòd. 15: Procediments de recepció de visitants 66 hores
UF1: Procediments de recepció de visitants 66 hores
Mòd. 16: Estructura del mercat turístic 99 hores
UF1: Contextualització del sector turístic 20 hores
UF2: Tipologies i tendències turístiques 20 hores
UF3: Oferta i demanda turística 59 hores
Mòd. 17: Recursos turístics 99 hores
UF1: Patrimoni cultural 49 hores
UF2: Patrimoni natural 25 hores
UF3: Interpretació del patrimoni 25 hores

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T