CFGS Guia, Informació i Assistències Turístiques

Dissenyar productes, a crear plans de màrqueting i de comunicació, tècniques de relacions públiques i protocol relacionades amb el sector del Turisme.

Professors destacats:

Justi Hidalgo
Diplomat en Turisme. Llicenciat en RR.PP. i Publicitat. Màster en Gestió i direcció de màrqueting i nous mercats.
Sònia Menéndez
Diplomada en Turisme, Formació continua en Patrimoni Cultural, Geografia regional, Destinacions turístiques
Maria Abril
Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni. Màster en Gestió Cultural. Postgrau en Interpretació Ambiental.
Quim Pastor
Llicenciat en Geografia i Història. Autor del llibre "La vida sota les bombes"
Marta Baró
Llicenciada en Filologia Anglo-Germànica. Cap d’Estudis de Cicles Formatius i Coordinadora Erasmus+
Arantxa Martínez
Llicenciada en ADE. Màster en Direcció Financera i Fiscal. Postgrau Agent Desenvolupament Internacional

Per què Guia, Informació i Assistències Turístiques?

Els estudis de Guia, Informació i Assistències turístiques són uns estudis molt polivalents, que permeten accedir a una àmplia varietat de professions dins d’un dels sectors econòmics puntals i més sòlids del nostre país que actualment ofereix unes perspectives notables tot i l’elevat grau de competitivitat que sempre ha caracteritzat aquest àmbit productiu.

Descarrega i presenta el full de preinscripció abans del 31 de maig

Full de Preinscripció CFGS

Documentació per a la preinscripció:

 1. Fotocòpia DNI
 2. Fotocòpia targeta sanitària
 3. Resguard títol dels últims estudis finalitzats (Batxillerat ó equivalent Prova d’accés a CFGS…)

Els nostres exalumnes expliquen la seva experiència...

Nom i cognom: Zaida Peris, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.Prat: Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior en Comercialització i Informació Turística, equivalent a CFGS de Guia, Informació i Assistències Turístiques.

ActualmentTreballo per a Viatges Tuareg realitzant rutes en bicicleta, com a Guia a Barcelona i al Palau de la Música i com a organitzadora d’esdeveniments.

Què és el que més valores del centre? Del Centre destacaria la vessant humana, el professorat és molt pròxim i es troba compromès amb l’alumnat amb qui realitza un seguiment personalitzat. A més, treballen al sector del Turisme cosa que permet tenir una bona base de coneixements.

Els nostres exalumnes expliquen la seva experiència...

Nom i cognom: Elisenda Borràs, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.Prat: Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior en Comercialització i Informació Turística, equivalent a CFGS de Guia, Informació i Assistències Turístiques.

ActualmentVaig fundar l’empresa El Bosc Vertical i en sóc la directora. Es tracta d’un parc d’aventures als arbres que vaig idear durant els meus estudis a Centre d’Estudis Prat.

Què és el que més valores del centre? Del Centre destacaria el suport dels professors a l’alumne, que sempre van recolzarme. El que més m’ha servit ha estat el pla d’empresa que vaig crear per al Bosc Vertical durant els estudis. La relació amb els professors era molt propera gràcies als grups reduïts i vaig emportar-me una gran base de coneixements.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques aprendràs a  dissenyar productes, a crear plans de màrqueting i de comunicació, tècniques de relacions públiques i protocol relacionades amb el sector del Turisme. A més, et formaràs per a esdevenir guia de grups des d’una perspectiva innovadora i emprenedora.

Pots aconseguir...

Competències específiques

 • Estudiar el potencial de les diferents àrees territorials i del mercat turístic de la zona i detectar els ajuts institucionals existents, tot analitzant la informació necessària a fi de promocionar-los com a destinació.
 • Dissenyar i modificar els productes turístics de base territorial per satisfer les expectatives de la demanda turística i fer rendible els recursos i l’oferta de serveis de l’entorn.
 • Proposar accions de promoció, comercialització i fixació de preus per les destinacions turístiques pel seu llançament o consolidació.
 • Aplicar protocols de qualitat en els serveis, i en les actuacions de postvenda.
 • Detectar i analitzar oportunitats d’ocupació i autoocupació des d’una cultura d’emprenedoria i adaptada als diferents llocs de treball.
 • Establir i administrar una petita empresa, amb la realització d’un anàlisi bàsic de viabilitat de productes, serveis, planificació i comercialització.
 • Guiar i assistir a viatgers en viatges, trasllats o visites, des d’una estratègia de comunicació y assistència adequada.
 • Assessorar i informar als turistes tant en punts d’informació com en viatge o destinació.
 • Fomentar el respecte per la riquesa del patrimoni cultural i natural de turistes i viatgers.
 • Coordinar totes les operacions vinculades a la participació o visita d’un esdeveniment.
 • Prestar serveis específics als clients en mitjans de transport, així com en terminals de viatgers (aeroports i estacions) des del coneixement de les formalitats pròpies d’aquests processos.
 • Atendre les contingències, imprevistos i queixes que puguin presentar-se i afectar a viatgers.
 • Incrementar l’eficàcia dels serveis prestats mitjançant l’ús d’aplicacions informàtiques i de gestió.
 • Mantenir l’esperit d’innovació i de millora dels processos de servei i d’actualització de coneixements en l’àmbit del ser treball.

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a promotor i dinamitzador d’espais turístics; dissenyador de productes turístics; guia i informador de grups; relacions públiques d’establiments i esdeveniments; informador i guia turístic; de tècnic en organització de fires i esdeveniments; de promotor o dinamitzador de nuclis i destinacions turístiques en entitats d’informació i promoció turística; i també, en agències de viatges, hotels i empreses de transport.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Guía, Informació i Assistències Turístiques

Aquest professional exercirà l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, el qual inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com ara destinacions i punts d’informació, entre d’altres.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Guia local
 • Guia acompanyant
 • Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural
 • Personal informador turístic
 • Cap d’oficines d’informació
 • Personal promotor turístic
 • Personal tècnic d’empresa de consultoria turística
 • Agent de desenvolupament turístic local
 • Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim
 • Personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports)
 • Personal encarregat de facturació en terminals de transport
 • Personal assistent en fires, congressos i convencions
 • Personal encarregat de serveis en esdeveniments
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Gestió d’allotjaments turístics

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent

Tutor/a: Justi Hidalgo (1r) i Sònia Menéndez (2n)

Assignatura Duració Professor/a
Mòd. 1: Estructura del mercat turístic 99 h
UF1: Contextualització del sector turístic 20 h Sònia Menéndez
UF2: Tipologies i tendències turístiques 20 h Sònia Menéndez
UF3: L’oferta i la demanda turística 59 h Sònia Menéndez
Mòd. 4: Protocol i relacions públiques 132 h
UF1: Protocol institucional,, empresarial i social 66 h Sònia Menéndez
UF2: Comunicació i atenció als clients 46 h Sònia Menéndez
UF3: Les relacions públiques en l’àmbit turístic 20 h Sònia Menéndez
Mòd. 8: Màrqueting Turístic 132 h
UF1: Contextualització del sector turístic 43 h Justi Hidalgo
UF2: Els consumidors de productes i serveis turístics 22 h Justi Hidalgo
UF3: El màrqueting mix i noves tecnologies 45 h Justi Hidalgo
UF4: El pla de màrqueting 22 h Justi Hidalgo
Mòd. 9: Anglès 132 h
UF1: Anglès tècnic 132 h Marta Baró
Mòd. 10: Segona llengua estrangera 132 h
UF1: Segona llengua estrangera: Alemany 132 h Mariona Martín
UF1: Segona llengua estrangera: Francès 132 h Carmen Caleya
UF1: Segona llengua estrangera: Xinès 132 h Jün Chin
Mòd. 11: Formació i orientació laboral 99 h
UF1: Incorporació al treball 66 h Carme Gómez
UF2: Prevenció de riscos laborals 33 h Carme Gómez
Assignatura Duració Professor/a
Mòd. 2: Destinacions turístiques 132 h
UF1: Geografia turística de Catalunya i Espanya 44 h Sònia Menéndez
UF2: Geografia turística d’Europa i de la resta del món 22 h Quim Pastor
UF3: Destinacions turístiques de Catalunya i Espanya 44 h Sònia Menéndez
UF4: Destinacions turístiques internacional 22 h Quim Pastor
Mòd. 3: Serveis d’informació turístiques 132 h
UF1: Sistemes d’informació turístiques 42 h Justi Hidalgo
UF2: Pla d’atenció al públic 20 h María Abril
UF3: Direcció d’entitats d’informació turístiques 70 h Justi Hidalgo
Mòd. 5: Recursos turístics 165 h
UF1: Patrimoni cultural 70 h Quim Pastor
UF2: Patrimoni natural 50 h Quim Pastor
UF3: Interpretació del patrimoni 45 h Quim Pastor
Mòd. 6: Processos de guia i assistència turística 132 h
UF1: Els serveis de guia 35 h María Abril/Justi Hidalgo
UF2: Mobilitats de grups 35 h María Abril/Justi Hidalgo
UF3: Assistència i guia de grups 62 h María Abril/Justi Hidalgo
Mòd. 7: Disseny de productes turístics 132 h
UF1: El producte turístic 70 h Sònia Menéndez
UF2: Planificació del producte turístic 32 h Sònia Menéndez
UF3: Desenvolupament del producte turístic 30 h Sònia Menéndez
Mòd. 12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 h
UF1: Empresa iniciativa emprenedora 66 h Arantxa Martínez
Mòd.13: Projecte de guia, informació i assistències turístiques 66 h
UF1: Projecte 66 h Justi Hidalgo
Mòd.14: Formació en Centres de treball 350 h
UF1: FCT Pràctiques 350 h Beatriz Ortega
Mòd. 15: Comercialització d’events (CLL) 66 h
UF1: Comercialització d’events 66 h María Abril

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T