CFGS Comerç Internacional

Esdevenir un expert en gestió d’importacions i exportacions, així com en la recerca d’informació sobre els mercats internacionals.

Professors destacats:

Imma García
Llicenciada en ADE. Màster en Direcció de Recursos Humans, Direcció Econòmic Financera i Comptabilitat Superior
Luis García
Executive MBA. Màster en Comerç Electrònic. Diplomes de postgrau en Direcció d'empreses i E-business
Leonora Bueno
Llicenciada en Informàtica. Administradora de Plataforma Moodle
Marc Massana
Llicenciat de Traducció i Interpretació en anglès i rus. Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària

Per què Comerç Internacional?

Estudiar Comerç internacional és realitzar una ferma aposta per integrar-se professionalment a sectors econòmics amb vocació d’internacionalitzar els seus productes i serveis i que requereixen de manera creixent, tècnics especialistes amb coneixements específics en comerç internacional que els permeti afrontar els reptes de futur associats a la seva activitat de recerca de noves oportunitats arreu del món.

Descarrega i presenta el full de preinscripció abans del 31 de maig

Full de Preinscripció CFGS

Documentació per a la preinscripció:

 1. Fotocòpia DNI
 2. Fotocòpia targeta sanitària
 3. Resguard títol dels últims estudis finalitzats (Batxillerat ó equivalent Prova d’accés a CFGS…)

Cicle Formatiu amb opció de Formació DUAL

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.
  • Les primeres 100 hores són pràctiques ordinàries (FCT) pròpies de tot Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • A partir del mes de Juny/Juliol, inici de l’estada de l’alumnat a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

2n Curs

 • El llarg de tot el segon curs l’alumne/a es forma de manera mixta tant al centre educatiu com a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Comerç Internacional sentiràs com a propi que teu seu àmbit ordinari d’interacció social i laboral a dia d’avui és global i aprendràs a esdevenir un expert en gestió d’importacions i exportacions, així com en la recerca d’informació sobre els mercats internacionals.

Pots aconseguir...

Competències específiques

 • Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats internacionals aplicant les tècniques adequades, i establir un sistema d’informació de mercats (SIM) eficaç, que serveixi de suport a les operacions de compravenda internacional.
 • Prendre decisions sobre l’entrada dels productes d’una empresa en el mercat exterior, a partir de la determinació de les polítiques de producte, preu, comunicació i distribució més adequades per l’entrada en aquests mercats.
 • Elaborar un pla de màrqueting, amb la selecció de la informació de base o brífing de productes, i l’anàlisi de les relacions entre les diferents variables que intervenen en el màrqueting mix internacional per l’entrada en mercats exteriors.
 • Identificar i contactar amb clients i proveïdors, la gestió dels contractes mercantils internacionals i el control i supervisió del desenvolupament i l’evolució de les vendes, per assegurar-ne el compliment de les condicions contractuals pactades.
 • Realitzar la gestió administrativa d’operacions d’importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies.
 • Fer-se càrrec de la gestió financera de les operacions de comerç internacional, a partir de la determinació dels costos, i la gestió de la cobertura adequada dels riscos que es generen per garantir-ne la viabilitat econòmica.
 • Desenvolupar el procés de les operacions de comerç internacional de forma segura per l’empresa, i elaborar la documentació necessària per a l’obtenció de crèdits vinculats a les operacions de compravenda i a projectes i licitacions internacionals.
 • Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i la utilització òptima dels mitjans i els espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.
 • Realitzar les gestions administratives que garanteixin el trànsit o transport internacional de les mercaderies i/o de viatgers entre diferents països i mitjans de transport, i controlar els documents requerits en cada moment.
 • Gestionar els mitjans de cobrament i pagament així com les les garanties i avals internacionals d’acord amb la normativa internacional vigent.
 • Comunicar-se en anglès amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes que intervenen en operacions de comerç internacional.
 • Utilitzar internet i qualsevol altre sistema digital, com a plataforma publicitària i aparador obert al món que facilita la realització de vendes a qualsevol client nacional o internacional.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat.
 • Realitzar la gestió bàsica per la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a gestor en operacions d’importació/exportació; en compra venda de mercaderies a nivell internacional; processos de logística i emmagatzematge; operacions de finançament per a transaccions internacionals; i al departament de màrqueting internacional

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional

 • tècnic o tècnica en comerç exterior
 • tècnic o tècnica d’operacions exteriors d’entitats financeres i asseguradores
 • tècnic o tècnica en administració de comerç internacional
 • assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional
 • agent de comerç internacional
 • tècnic o tècnica de màrqueting internacional
 • tècnic o tècnica de màrqueting digital internacional
 • tècnic o tècnica de venda internacional
 • assistent o assistenta al departament d’operacions comercials internacionals
 • transitari o transitària
 • consignatari o consignatària de vaixells
 • operador logístic o operadora logística
 • cap de magatzem
 • tècnic o tècnica en logística del transport
 • coordinador logístic o coordinadora logística
 • tècnic o tècnica en logística inversa
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Transport i Logística

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent

Tutor/a: Míriam Castillo (1r i 2n)

Asignatura Duració Professor/a
Mòd. 1 Gestió Adm. del comerç Internacional 132 hores
UF1: Organismes i normes internacional 33 hores Imma García
UF2: Intercanvis intracomunitaris 33 hores Imma García
UF3: Operacions amb països tercers 33 hores Imma García
UF4: Gestió duanera 33 hores Imma García
Mòd. 4: Gestió financera internacional 99 hores
UF1: Emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament 33 hores Miriam Castillo
UF2: Operativa de compravenda i tresoreria.. 33 hores Míriam Castillo
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresariall 33 hores Míriam Castillo
Mòd. 5 Transport Internacional de mercaderies 132 hores
UF1: Transport internacional terrestre: Carretera i ferrocarril 66 hores Ferran Farras
UF2: Transport internacional marítim i aeri 66 hores Ferran Farras
Mòd. 6 Logística d'emmagatzematge 99 hores
UF1: Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional 33 hores Míriam Castillo
UF2: Organització dels espais i dels procés d'emmagatzematge 33 hores Míriam Castillo
UF3: Gestió i supervisió d'estocs 33 hores Míriam Castillo
Mòd. 11 Anglès 132 hores
UF1: Anglès tècnic 132 hores Marc Massana
Mòd. 12 Segona llengua estrangera 132 hores

UF1: Segona llengua estrangera: Alemany 132 hores Mariona Martín
UF1: Segona llengua estrangera: Francès 132 hores Carmen Caleya
UF1: Segona llengua estrangera: Xinés 132 hores Jün Chin
Asignatura Duració Professor/a
Mòd. 2 Finançament internacional 132 hores

UF1: Instruments per a la gestió de riscos de canvi 33 hores Miquel Mercadal
UF2: Finançament de comerç exterior 60 hores Miquel Mercadal
UF3: Instruments financers de suport a l'exportació 33 hores Miquel Mercadal
Mòd. 3: Mitjans de pagaments internacionals 99 hores

UF1: Selecció i gestió de mitjans de pagaments simples 33 hores Merche Fernández
UF2: Selecció i gestió de mitjans de pagaments documentaris 66 hores Merche Fernández
Mòd. 7 Màrqueting internacional 99 hores

UF1: Estratègies d'internacionalització d l'empresa 66 hores Lluís García
UF2: Pla de màrqueting internacional 33 hores Lluís García
Mòd. 8 Sistema d'informació de mercats 99 hores

UF1: Prospecció de mercats internacionals 66 hores Ferran Farras
UF2: Explotació de la prospecció 33 hores Ferran Farras
Mòd. 9 Negociació internacional 99 hores

UF1: Contractació internacional 33 hores Ferran García
UF2: Estratègies de negociació internacional 66 hores Ferran García
Mòd. 10 Comerç digital internacional 66 hores

UF1: Eines pel comerç digital internacional 45 hores Leonora Bueno
UF2: El pla de màrqueting digital internacional 21 hores Leonora Bueno
Mòd. 14 Projecte de comerç internacional 66 hores

UF1: Projecte de comerç internacional 66 hores Justi Hidalgo
Mòd. 15 Formació en centre de treball 350 hores

UF1 FCT 350 hores Beatriz Ortega
Mód. 16 Comunicació al client 99 hores

UF1: Processos de comunicació oral a l'empresa i atenció al client 50 hores Marc Massana
UF2: Processos de comunicació escrita a l'empresa i atenció al client 49 hores Marc Massana

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T